Rising Star

O Nas
 Rising Stars to szkoła, która powstała po to by zarażać ludzi pasją do tańca, ale jednocześnie rozpowszechniać sportowy taniec towarzyski.

Taniec jest bez wątpienia jedną z najbardziej wszechstronnych form aktywności ruchowej. Żadne niedoskonałości człowieka, czy chociażby wiek, nie są przeszkodą. Umiejętności nabyte na parkiecie, przydają się na wszelkiego rodzaju imprezach okolicznościowych, ale również w życiu codziennym. Poprawiają sprawność fizyczną, koordynację ruchową oraz rozwijają wyobraźnię i udoskonalają pamięć.

Rising Stars prowadzą Adrianna Łojszczyk i Michał Kulesza, którzy są aktywnymi tancerzami oraz dyplomowanymi instruktorami. Mają najwyższej klasy trenerów, między innymi Mistrza Świata Slavika Kryklyvyy oraz uczestniczą w turniejach tańca na całym świecie. Taniec to ich miłość od dziecka, która wskazała im drogę życiową i pozwoliła uciec od problemów dnia codziennego. Dlatego ta pasja to nie tylko zamiłowanie do tańca, ale sposób na życie.

Jesteśmy w stanie zagwarantować pełne zaangażowanie i indywidualne podejście. Dbamy o to, aby zajęcia odbywały się w małych grupach, dzięki czemu instruktorzy mogą każdemu przekazać to co w tańcu jest najcenniejsze.

Chcemy by nie były to dla Państwa tylko zajęcia. Ale również miejsce spotkań, rozmów, i wspaniałej, rodzinnej atmosfery.

Przekonajcie się sami !!!

Zapraszamy !!!


ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ KADRĄ:REGULAMIN SZKOŁY TAŃCA RISING STARS


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:


1. Zajęcia taneczne należą do edukacyjnej działalności Szkoły Tańca „Rising Stars Adrianna Łojszczyk”.
2. Celem zajęć jest popularyzowanie tańca i kultury tanecznej, promowanie aktywnego spędzania czasu oraz zdrowego trybu życia.
3. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach tanecznych jest akceptacja wszystkich punktów niniejszego regulaminu, wypełnienie Karty Uczestnika zajęć. W przypadku osób niepełnoletnich za przestrzeganie i akceptowanie regulaminu odpowiadają ich prawni opiekunowie.

II. SZKOŁA TAŃCA RISING STARS:


1. Zapewnia uczestnikom salę do zajęć oraz sprzęt muzyczny.
2. Zobowiązana jest informować o wszelkich istotnych sprawach uczestników w trakcie zajęć tanecznych, lub w zakładce „aktualności” na stronie szkoły www.risingstars.com.pl.
3. Zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w przypadku uzasadnionej nieobecności instruktora.
4. Promuje działalność par i grup tanecznych, poprzez pokazy i występy podczas imprez kulturalnych oraz udział w konkursach i przeglądach tanecznych.

III. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA ZAJĘĆ:


1. Uczestnik ma prawo:
• brać udział w zajęciach prowadzonych w Szkole Tańca Rising Stars, jeżeli nie ma przeciwwskazań lekarskich do ćwiczeń;
• brać udział w zajęciach zgodnie z harmonogramem zajęć dla danej grupy;
• brać udział, według określonych warunków, we wszystkich imprezach organizowanych przez Szkołę Tańca Rising Stars;
• brać udział w pokazach, konkursach i przeglądach;
2. Uczestnik ma obowiązek:
• przestrzegać wszystkich punktów regulaminu;
• poinformować z minimum godzinnym wyprzedzeniem o nieobecności na zajęciach;
• systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach;
• przestrzegać zasad bezpieczeństwa podczas trwania zajęć;
• zapoznawać się z informacjami zamieszczonymi w zakładce „aktualności” na stronie szkoły www.risingstars.com.pl oraz na funpage https://www.facebook.com/RisingStarsDance;
• godnie reprezentować Szkołę Tańca Rising Stars we wszelkich konkursach, przeglądach i wydarzeniach kulturalnych;
• przestrzegać obowiązujących norm koleżeńskich;
• podporządkować się wszelkim poleceniom i uwagom instruktora w sprawach organizacyjnych i wychowawczych;
• terminowo dokonywać opłaty za udział w zajęciach;
• poinformować o zamiarze rezygnacji z zajęć dwa tygodnie wcześniej;

IV. ZASADY UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH:


1. Na zajęcia należy przychodzić minimum 10 min przed ich rozpoczęciem, po to, by spokojnie się przebrać (dziecko znajduje się pod opieką instruktora od momentu rozpoczęcia do zakończenia zajęć).
2. Rodzic zobowiązany jest sprawdzić czy instruktor prowadzący jest już obecny na sali i oddać dziecko pod jego opiekę.
3. Rodzic zobowiązany jest odebrać dziecko po skończonych zajęciach.
3. Podczas zajęć obowiązuje wygodny strój do ćwiczeń oraz obuwie taneczne lub sportowe.
4. W przypadku nieprzestrzegania przez dziecko zwyczajowo przyjętych norm obyczajowych instruktor ma prawo do wykluczenia uczestnika z zajęć tanecznych, w tym czasie uczestnik pozostaje na sali pod opieką instruktora.
5. Wszelkie sprawy związane z zajęciami należy kierować bezpośrednio do instruktora grupy.
6. Za rzeczy pozostawione przez uczestników w szatni Szkoła Tańca Rising Stars nie odpowiada. Wartościowe rzeczy można zabrać ze sobą na salę. Uczestnik zajęć powinien niezwłocznie po stwierdzeniu braku mienia poinformować instruktora.
7. Na salach treningowych Szkoły Tańca Rising Stars panuje zakaz używania telefonów komórkowych oraz zakaz filmowania czy też fotografowania zajęć, chyba, że właściciel lub organizator wyda na to zgodę.

V. OPŁATY


1. Wejście jednorazowe ważne jest tylko w dniu zakupu.
2. Płatność za zajęcia jednorazowe oraz kurs miesięczny należy uiścić przed rozpoczęciem zajęć lub do 10 dnia każdego miesiąca. Aktualny cennik zajęć w Szkole Tańca Rising Stars znajduje się na stronie internetowej.
3. Wysokość opłat za wejścia jednorazowe i kurs miesięczny, reguluje aktualny cennik dostępny na stronie www.risingstars.com.pl.
4. W przypadku dokonania zapisu na wybrane zajęcia grupowe na początku miesiąca i nie pojawieniu się na nich bez wcześniejszej informacji telefonicznej (dokładnie minimum 1 godzinę przed rozpoczęciem zajęć), mailowej lub osobistej, zakupione wejście jednorazowe lub zajęcia z wykupionego kursu miesięcznego przepadają bez możliwości odrobienia.
5. W wyjątkowych przypadkach (wypadki losowe, choroba potwierdzona zwolnieniem lekarskim) istnieje możliwość odrobienia zajęć które przepadły z wyżej wymienionych powodów.
6. Na sali podczas zajęć przebywać mogą tylko i wyłącznie osoby, które znajdują się na liście uczestników zajęć i mają uregulowane wszelkie płatności. Osoby, które nie mają opłaconego wejścia jednorazowego lub kursu miesięcznego nie mają prawa przebywać na sali.
7. Szkoła Tańca Rising Stars nie zwraca pieniędzy za niewykorzystane wejście jednorazowe lub kurs miesięczny, nie z winy szkoły. Zakup kursu powinien być przemyślany.
8. O nieobecności na lekcjach prywatnych informujemy z minimum 3 godzinnym wyprzedzeniem, w innym wypadku lekcja zostaje odwołana bez możliwości odrobienia.
9. Osoby bądź pary zobowiązują się wykorzystać wykupiony pakiet lekcji prywatnych w terminach określonych w następnym punkcie.
10. Pakiet 5 lekcji jest ważny na okres do 3 miesięcy od dnia wykupienia pakietu. Pakiet 10 lekcji jest ważny na okres do 4 miesięcy od dnia wykupienia pakietu.
11. Niewykorzystanie pakietu w tych terminach skutkuje przedawnieniem pakietu oraz przepadnięciem pozostałych lekcji.
12. W wyjątkowych przypadkach losowych o zachowaniu reszty lekcji z pakietu decyduje właściciel szkoły tańca.
13. Rising Stars nie zwraca pieniędzy za wykupiony, ale nie wykorzystany pakiet nie z winy szkoły. Kupno pakietu powinno być przemyślane.

VI. POZOSTAŁE:


1. Z uwagi na komfort zajęć wszystkich uczestników, rodzice i inne osoby towarzyszące nie mogą przebywać na sali tanecznej. Prosimy oczekiwać na dzieci w miejscu do tego wyznaczonym.
2. W przypadku choroby lub niedyspozycji instruktora Szkoła Tańca Rising Stars ma prawo wyznaczyć innego prowadzącego w zastępstwie na te zajęcia lub dokonać zmiany instruktora prowadzącego
3. Uczestnicy zajęć powinni być ubezpieczeni od następstw i nieszczęśliwych wypadków (np. NNW szkolne).
4. Szkoła Tańca Rising Stars nie ubezpiecza uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków ani nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki i kontuzje bez winy Rising Stars i osób działających z ramienia szkoły.
5. Dorośli/Rodzice/Opiekunowie wyrażają zgodę na fotografowanie i filmowanie, siebie/dzieci podczas zajęć tanecznych oraz warsztatów, przeglądów i festiwali tańca oraz zamieszczanie zdjęć i filmów na stronie internetowej i materiałach reklamowych szkoły.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:


1. Niniejszy regulamin może ulec zmianie. Wszelkie zmiany i bieżące informacje będą przekazywane uczestnikom osobiście lub zakładce „aktualności” na stronie szkoły.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb rekrutacji oraz celów marketingowych Szkoły Tańca „Rising Stars Adrianna Łojszczyk” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.).
3. Oświadczam, iż zapoznałem/łam się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
4. W SPRAWACH NIE UJĘTYCH REGULAMINEM DECYDUJE WŁAŚCICIEL SZKOŁY TAŃCA RISING STARS.

Polub nas na facebooku i bądź na bieżąco!

RISING STARS Adrianna Łojszczyk

Tel.: 504-430-245
Email: info@risingstars.com.pl

Nasze lokalizacje

Hala Sportowa "KOŁO" - OSiR WOLA
ul. Obozowa 60
01-122 Warszawa

Centrum Body & Beauty
Zielonki, ul. Warszawska 390
05-082 Stare Babice

Niepubliczna Szkoła Podstawowa EduLab
ul. Polna 36B
05-082 Stare Babice

Pałac Lasotów
ul. Warszawska 289
05-082 Zielonki Parcele