REGULAMIN SZKOŁY TAŃCA RISING STARS

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

  1. Zajęcia taneczne należą do edukacyjnej działalności Szkoły Tańca „RISING STARS Adrianna Kulesza”.
  2. Celem zajęć jest popularyzowanie tańca i kultury tanecznej, promowanie aktywnego spędzania czasu oraz zdrowego trybu życia.
  3. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach tanecznych jest akceptacja wszystkich punktów niniejszego regulaminu, wypełnienie oświadczenia o uczestnictwie w zajęciach w danym roku oraz zgody o przetwarzanie danych osobowych na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. W przypadku osób niepełnoletnich za przestrzeganie i akceptowanie regulaminu odpowiadają ich prawni opiekunowie.
  4. Nie zaznajomienie się z regulaminem nie zwalnia z zasad w nim obowiązujących.

II. SZKOŁA TAŃCA RISING STARS:

  1. Zapewnia uczestnikom salę do zajęć oraz sprzęt muzyczny.
  2. Zobowiązana jest informować o wszelkich istotnych sprawach uczestników w trakcie zajęć tanecznych, lub w zakładce „aktualności” na stronie szkoły www.risingstars.com.pl oraz na funpage https://www.facebook.com/RisingStarsDance.
  3. Zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w przypadku uzasadnionej nieobecności instruktora.
  4. Rising Stars zastrzega sobie prawo do rozwiązania grupy w przypadku zbyt małej liczby uczestników.
  5. Promuje działalność par i grup tanecznych, poprzez pokazy i występy podczas imprez kulturalnych oraz udział w konkursach (turniejach) i przeglądach tanecznych.

III. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA ZAJĘĆ:

 1. Uczestnik ma prawo:
  • brać udział w zajęciach prowadzonych w Szkole Tańca Rising Stars, jeżeli nie ma przeciwwskazań lekarskich do ćwiczeń;
  • brać udział w zajęciach zgodnie z harmonogramem zajęć dla danej grupy;
  • brać udział, według określonych warunków, we wszystkich imprezach organizowanych przez Szkołę Tańca Rising Stars;
  • brać udział w pokazach, konkursach (turniejach) i przeglądach;
 2. Uczestnik ma obowiązek:
  • przestrzegać wszystkich punktów regulaminu;
  • poinformować z minimum godzinnym wyprzedzeniem o nieobecności na zajęciach;
  • systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach;
  • przestrzegać zasad bezpieczeństwa podczas trwania zajęć;
  • zapoznawać się z informacjami zamieszczonymi w zakładce „aktualności” na stronie szkoły www.risingstars.com.pl oraz na funpage https://www.facebook.com/RisingStarsDance;
  • godnie reprezentować Szkołę Tańca Rising Stars we wszelkich konkursach (turniejach), przeglądach i wydarzeniach kulturalnych;
  • przestrzegać obowiązujących norm koleżeńskich;
  • podporządkować się wszelkim poleceniom i uwagom instruktora w sprawach organizacyjnych i wychowawczych;
  • terminowo dokonywać opłaty za udział w zajęciach;
  • poinformować o zamiarze rezygnacji z zajęć dwa tygodnie wcześniej;

IV. ZASADY UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH:

  1. Warunkiem do uczestnictwa w zajęciach jest wypełnienie oświadczenia o uczestnictwie w zajęciach w danym roku.
  2. Na zajęcia należy przychodzić minimum 10 min przed ich rozpoczęciem, po to, by spokojnie się przebrać (dziecko znajduje się pod opieką instruktora od momentu rozpoczęcia do zakończenia zajęć).
  3. Rodzic zobowiązany jest sprawdzić czy instruktor prowadzący jest już obecny na sali i oddać dziecko pod jego opiekę.
  4. Jeżeli zajęcia odbywają się w ramach świetlicy dziecko jest pod opieką instruktora od momentu odebrania dziecka ze świetlicy przez instruktora do momentu odprowadzenia na świetlicę (lub inne miejsce wyznaczone przez opiekuna grupy).
  5. Rodzic zobowiązany jest odebrać dziecko po skończonych zajęciach.
  6. Podczas zajęć obowiązuje wygodny strój do ćwiczeń oraz obuwie taneczne lub sportowe.
  7. W przypadku nieprzestrzegania przez dziecko zwyczajowo przyjętych norm obyczajowych instruktor ma prawo do wykluczenia uczestnika z zajęć tanecznych, w tym czasie uczestnik pozostaje na sali pod opieką instruktora.
  8. Wszelkie sprawy związane z zajęciami należy kierować bezpośrednio do instruktora grupy.
  9. Za rzeczy pozostawione przez uczestników w szatni Szkoła Tańca Rising Stars nie odpowiada. Wartościowe rzeczy można zabrać ze sobą na salę. Uczestnik zajęć powinien niezwłocznie po stwierdzeniu braku mienia poinformować instruktora.
  10. Na salach treningowych Szkoły Tańca Rising Stars panuje zakaz używania telefonów komórkowych oraz zakaz filmowania czy też fotografowania zajęć, chyba, że właściciel lub organizator wyda na to zgodę.

V. OPŁATY

 1. Istnieje możliwość wykupienia jednorazowego wejścia na zajęcia które jest ważne tylko w dniu zajęć.
 2. Opłaty za zajęcia trzeba regulować do 10 dnia każdego miesiąca, o opóźnieniu w płatności należy niezwłocznie poinformować instruktora bądź właściciela Szkoły Tańca Rising Stars.
 3. W wypadku nie uregulowania opłaty do 10 dnia bieżącego miesiąca i braku informacji o opóźnieniu w opłacie, opiekun prawny otrzyma wiadomość SMS przypominającą o należności.
 4. Szkoła Tańca Rising Stars nie zwraca dokonanej płatności w przypadku opłacenia miesiąca i rezygnacji z zajęć w tym samym miesiącu.
 5. Klient powinien poinformować o nieobecności jak najszybciej to możliwe, ponieważ tylko wtedy jest możliwość zmniejszenia miesięcznej opłaty. Pojedynczych nieobecności na zajęciach nie odliczamy. Możliwość pomniejszenia opłaty istnieje tylko przy 2 i powyżej 2 nieobecności w danym miesiącu, natomiast decyduje o tym właściciel Szkoły Tańca Rising Stars. Nie zapewniamy pozytywnego rozpatrzenia sprawy.
 6. W wyjątkowych przypadkach (wypadki losowe, choroba potwierdzona zwolnieniem lekarskim) istnieje możliwość zamrożenia opłaty na czas niedyspozycji uczestnika.
 7. Na sali podczas zajęć przebywać mogą tylko i wyłącznie osoby, które znajdują się na liście uczestników zajęć i mają uregulowane wszelkie płatności. Osoby, które nie mają opłaconych zajęć lub wejścia jednorazowego mogą zostać wyproszone z zajęć lub nie będą brały udziału.
 8. Szkoła Tańca Rising Stars nie zwraca pieniędzy za niewykorzystane opłacone zajęcia, nie z winy szkoły. Opłacenie zajęć powinno być przemyślane.
 9. W momencie rezygnacji z zajęć oraz nie poinformowaniu o tym fakcie wiadomości SMS lub mailem opiekun prawny (rodzic) będzie musiał uregulować płatność za bieżący miesiąc.

VI. POZOSTAŁE:

 1. Z uwagi na komfort zajęć wszystkich uczestników, rodzice i inne osoby towarzyszące nie mogą przebywać na sali tanecznej. Prosimy oczekiwać na dzieci w miejscu do tego wyznaczonym.
 2. W przypadku choroby lub niedyspozycji instruktora Szkoła Tańca Rising Stars ma prawo wyznaczyć innego prowadzącego w zastępstwie na te zajęcia, dokonać zmiany instruktora prowadzącego; wyznaczyć termin odpracowania zajęć lub zmniejszyć opłatę za dany miesiąc za zajęcia.
 3. Uczestnicy zajęć powinni być ubezpieczeni od następstw i nieszczęśliwych wypadków (np. NNW szkolne).
 4. Szkoła Tańca Rising Stars nie ubezpiecza uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków ani nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki i kontuzje bez winy Rising Stars i osób działających z ramienia szkoły.
 5. Dorośli/Rodzice/Opiekunowie wyrażają zgodę na fotografowanie i filmowanie, siebie/dzieci podczas zajęć tanecznych oraz warsztatów, przeglądów i festiwali tańca oraz zamieszczanie zdjęć i filmów na stronie internetowej i materiałach reklamowych szkoły.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Niniejszy regulamin może ulec zmianie. Wszelkie zmiany i bieżące informacje będą przekazywane uczestnikom osobiście, lub zakładce „aktualności” na stronie szkoły lub na fanpage szkoły tańca.
 2. Oświadczam, iż zapoznałem/łam się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. W SPRAWACH NIE UJĘTYCH REGULAMINEM DECYDUJE WŁAŚCICIEL SZKOŁY TAŃCA RISING STARS.